IMG-LOGO


“แอร์พานาโซนิค โปรดี ... มีคืน”

เอกสารสำหรับลงทะเบียน


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชี
3. รูปถ่ายบัตรรับประกันสินค้าที่มี Serial Number พร้อมการกรอกข้อมูลครบถ้วน

เงื่อนไขการร่วมแคมเปญ “Panasonic Cooling up Summer Sale 2021” พานาโซนิคจัดโปรดี มีคืน

1. ระยะเวลาการจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ “โปรดี คืนเงิน” ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ซื้อเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และได้ติดตั้งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตามระยะเวลาการจัดแคมเปญ จากตัวแทนจำหน่าย Panasonic อย่างเป็นทางการ และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการทั่วประเทศเท่านั้น โดยสามารถเข้ากรอกแบบฟอร์มผ่านทางเวปไซด์ www.panasonic.com/th/eventsandpromotion/promotions/cooling-up-summer-2021.html หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าสู่หน้าเพจลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้
2.1 กรอกประวัติส่วนตัว
    - ชื่อ-นามสกุล
    - หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
    - หมายเลขบัญชีธนาคาร (พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าบัญชี เพื่อการตรวจสอบการโอนเงิน)
       - เลือกธนาคารที่ถูกต้องตามหน้าบัญชีที่ระบุ
       - หมายเลขบัตรประชาชน (พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชน เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง)
       - กรอกอีเมลล์แอดเดรส (email address) (ถ้ามี)
2.2 กรอกประวัติการลงทะเบียน
    - เลือกรุ่นเครื่องปรับอากาศที่ซื้อ (ตามรายละเอียดในบัตรรับประกัน)
       - กรอกหมายเลขเครื่อง (Serial Number ตามบัตรรับประกัน)
       - แนบภาพถ่ายบัตรรับประกัน ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 60 ทำการหลังจากได้ยืนยันการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. ผู้ที่ได้เข้าร่วมลงทะเบียนแคมเปญ ถือว่ายอมรับข้อตกลงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
5. รายละเอียดเครื่องปรับอากาศที่ร่วมเแคมเปญ “โปรดี คืนเงิน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    5.1 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XU9VKT จำนวน 800.- บาท
    5.2 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XU13VKT จำนวน 800.- บาท
    5.3 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XU18VKT จำนวน 1,500.- บาท
    5.4 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XU24VKT จำนวน 1,500.- บาท
    5.5 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XKU9WKT จำนวน 500.- บาท
    5.6 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XKU13WKT จำนวน 500.- บาท
    5.7 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XKU18WKT จำนวน 1,000.- บาท
    5.8 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-XKU24WKT จำนวน 1,000.- บาท
    5.9 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-KU9WKT จำนวน 300.- บาท
    5.10 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-KU13WKT จำนวน 300.- บาท
    5.11 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-KU18WKT จำนวน 500.- บาท
    5.12 เครื่องปรับอากาศรุ่น CS-KU24WKT จำนวน 500.- บาท
6. ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนแคมเปญ “โปรดี คืนเงิน” สามารถทำการตรวจเช็คสถานะโอนเงินคืนได้ โดยล็อกอินผ่าน Website ตามชื่อบัญชีที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้กับผู้ที่ร่วมแคมเปญ ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
8. หากทางบริษัทฯ มีการตรวจพบว่าการลงทะเบียนร่วมแคมเปญผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูล อันเป็นส่วนที่แสดงถึงความเท็จของข้อมูลที่ส่งเข้ามาร่วมแคมเปญ ทางบริษัทฯ จักถือว่าการคืนเงินตามแคมเปญข้างต้นนั้นเป็นโมฆะและไม่มีมีสิทธิ์รับเงินคืนทันที
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเรียกขอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับเงินคืน หากทาง บริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแคมเปญที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. คำตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนแคมเปญ “โปรดี คืนเงิน” ถือได้ว่า ตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ทุกประการ
13. สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นสินค้าทุกรุ่นเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย
14. สำหรับผู้เข้าร่วมลงทะเบียนแคมเปญภายในระยะเวลาการจัดแคมเปญตามที่กำหนดข้างต้น ที่จัดส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนจะต้องส่งหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ จักถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการเรียก ขอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับเงินคืน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางบริษัท ฯ จะขอตัดสิทธิ์ให้เป็นโมฆะและไม่มีมีสิทธิ์รับเงินคืนทันที